top of page

Algemene voorwaarden van het schoonheidssalon

1. Algemeen

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen AmYzing Beauty en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2. Verplichtingen schoonheidssalon

 • De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 • AmYzing Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 • De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Verplichtingen klant

 • De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

 • De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

4. Afspraken en annulaties

 • De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.

 • Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidssalon 50% voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

 • Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch 50% voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

 • Gelieve tijdig naar je afspraak te komen. Indien u later bent, gelieve dit dan ook te melden.

 • De verloren tijd zal ook ingekort worden op je behandeling zodat volgende klanten geen hinder hebben van laatkomers.

 • Indien u 15 min of langer te laat komt kan u de afspraak geweigerd worden.

5. Betaling

 • Het schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website.

 • Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

 • De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten te voldoen. (Cash, payconiq, overschrijving)

6. Klachtenafhandeling

 • Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.

 • Het schoonheidssalon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

 • Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

7. Persoonsgegevens & privacy

 • De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

 • De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

 • Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 • De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

bottom of page